Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem 

§ 1

Stiftelsens bildandegrundar sig på bestämmelserna i en av änkefru Caroline Wijk till Göteborgs drätselkammare ingiven skrivelse av den 29 november 1915 och ett av henne den 20 oktober 1916 upprättat testamente. Dessa två donationsurkunder finnas intagna i Göteborgs stadsfullmäktiges tryckta handling n:o 109 för år 1918.

Stiftelsens benämning är ”Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem”

Stiftelsen ha till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad.

Övervåningen i sjuksköterskehemmet får användas till sjuksköterskornas i Göteborg fackliga verksamhet, eventuellt tillsammans med andra yrkesgrupper inom vårdsektorn, bostadsrummen på hemmet får uthyras till studerande och yrkesutövare inom vårdsektorn i den mån sjuksköterskor ej anmäler sig. Souterrängvåningen får uthyras till lämplig verksamhet inom hälso-, sjuk- eller socialvård.

§ 2

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter samt, om styrelsen så beslutar, en suppleant.

Av styrelsens ledamöter väljs en av styrelsen för Göteborgs läkarförening, en av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet och en av styrelsen för Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland samt de två återstående ledamöterna av de sålunda utsedda tre ledamöterna i styrelsen. Om enligt beslut av styrelsen suppleant skall utses väljes suppleanten av styrelsen.

Ledamöter och suppleant väljs för ett kalenderår i taget. Avgår någon före kalenderårets slut skall annan person utses för resterande del av kalenderåret.

Från och med kalenderåret 2006 skall tre ledamöter utses för två kalenderår och från och med 2007 skall resterande två ledamöter utses för två kalenderår.

§ 3

Vid förvaltningen av stiftelsen ligger det styrelsen att följa ändamålet så som det är angivet i § 1 här ovan.

Det åligger styrelsen särskilt:

att vårda och underhålla till stiftelsen hörande byggnad och inventarier samt hålla dem försäkrade;

att förvalta stiftelsens förmögenhet på ett godtagbart sätt i enlighet med av styrelsen upprättade riktlinjer;

att tillse att räkenskaperna sköts i enlighet med god redovisningssed samt att stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår; samt

att övervaka ordningen inom stiftelsen samt därför lämna erforderliga föreskrifter.

Om styrelsen själv omhänderhar uthyrningen av stiftelsens lokaler, åligger det styrelsen

att anställa föreståndarinna för hemmet och fastställa instruktion för henne, och

att efter förslag av föreståndarinnan anställa och avskeda den personal som behövs för hemmets drift samt att fastställa avlöningsförmåner och instruktioner för personalen.

§ 4

Vid första sammanträdet varje år väljer styrelsen inom sig en ordförande och en vice ordförande. Om någon av de valda avgår under året, förrättas nytt val för utseende av efterträdare i den avgångnes ställe.

Vid tillfälligt förhinder för såväl ordförande som vice ordförande utser styrelsen annan ledamot att föra ordet.

§ 5

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, så ofta denne finner det nödvändigt eller då minst en av de övriga ledamöterna så begär.

Kallelse samt dagordning till sammanträdet bör vara styrelsen tillhanda i god tid före sammanträdet.

Ledamot skall i god tid anmäla förhinder att delta på styrelsemöte.

§ 6

Styrelsen är beslutmässig när minst tre ledamöter är närvarande. På begäran av ledamot skall omröstning ske och vid val skall detta ske genom sluten omröstning som någon ledamot så begär. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller vid val lotten, och i övriga frågor den mening som tjänstgörande ordförande biträder.

§ 7

Mom. 1. Förekommer fråga, vars utgång kan medföra nytta eller skada för ledamot eller suppleant i styrelsen, eller för någon honom närstående får denna inte delat i överläggning eller beslutet.

Mom. 2. En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom och stiftelsen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens. Med avtal jämställs annan rättshandling samt rättegång eller annan talan.

Mom. 3. Leverans eller entreprenad må icke upplåtas åt den som är anställd i styrelsens tjänst.

§ 8

Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras över de beslut som fattas samt vilka som närvarit. Ledamot eller suppleant har rätt att i protokollsanteckning bifoga sin mening till protokollet. Protokollet skall justeras senast vid nästkommande styrelsemöte.

§ 9

Om en styrelseledamot eller förvaltaren uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller denna lag.

§ 10

Styrelsens verksamhet granskas årligen av auktoriserade revisorer, som väljs av Göteborgs kommunfullmäktige.

Styrelsens protokoll och räkenskaper för räkenskapsåret skall finnas tillgängliga för revisorerna senast den 1 mars därpå följande år.

§ 11

Ändring av detta reglemente beslutas av stadsfullmäktige på förslag av styrelsen, dock städse med iakttagande av de änkefru Caroline Wijk meddelade föreskrifterna med avseende å stiftelsens ändamål.